Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για να σας προσφέρει την βέλτιστη εμπειρία κατά την περιαγωγή σας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στους Όρους Χρήσης.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το ''RAGAZZE E-SHOP'' συνιστά ένα ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων (ειδών γυναικείας ένδυσης, αξεσουάρ κ.α.) μέσω του Διαδικτύου, το οποίο ανήκει στο κατάστημα με την επωνυμία Περούλη Νικ. Αγγελική και το διακριτικό τίτλο ''RAGAZZE E-SHOP'',που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ηούς Αρ. 39, ΤΚ 11853, με ΑΦΜ 107155568, ΔΟΥ ΣΤ' ΑΘΗΝΩΝ,Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 127512401000 , τηλ. 2155206583, και email: info@ragazzestore.gr

(στο εξής αναφερόμενο ως «E-RAGAZZE»).

ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Ο επισκέπτης/χρήστης του δικτυακού τόπου καλείται να μελετήσει προσεκτικά το σύνολο των υφιστάμενων όρων χρήσης του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων και υπηρεσιών του δικτυακού τόπου ''RAGAZZE E-SHOP' 'μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως. Με την είσοδο του επισκέπτη/χρήστη στο δικτυακό αυτό τόπο τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώση των όρων χρήσης και ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους που περιέχονται σε αυτήν την ιστοσελίδα και στους συνδέσμους που αυτή παραπέμπει, χωρίς καμία επιφύλαξη ή εξαίρεση. Η αποδοχή των όρων χρήσης τεκμαίρεται με την εισαγωγή της ειδικής ένδειξης αποδοχής στην ειδική φόρμα καταχώρισης ("register form"), η οποία αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την είσοδο στην επόμενη σελίδα που αφορά στην περιήγηση και πληροφόρηση ως προς τα επιμέρους προϊόντα και στις σελίδες που αφορούν στις παραγγελίες και πληρωμές προϊόντων.
Ο επισκέπτης/χρήστης αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα τους όρους αυτούς, παραιτούμενος από κάθε τυχόν αξίωση που ήθελε προκύψει από την επίσκεψη και χρήση του δικτυακού τόπου και των ιστοσελίδων του ''RAGAZZE E-SHOP''

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Το''RAGAZZE E-SHOP'' μπορεί να τροποποιεί, αναθεωρεί ή καταργεί ανά πάσα στιγμή τους παρόντες όρους χρήσης ή/και τις παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και ορισμένες ιστοσελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου, χωρίς καμία προηγούμενη προειδοποίηση. Οι επισκέπτες/χρήστες φέρουν την ευθύνη να ελέγχουν περιοδικά και σε κάθε περίπτωση πριν από κάθε χρήση του δικτυακού τόπου, αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους παρόντες όρους χρήσης. Η χρήση του ''RAGAZZE E-SHOP'' μετά την κατά τα ανωτέρω αναφερόμενη τροποποίηση, λογίζεται ως αποδοχή των όρων χρήσης, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν και εκάστοτε ισχύουν.
Το ''RAGAZZE E-SHOP'' διατηρεί το δικαίωμα να προσθέτει, τροποποιεί ή/και αφαιρεί οποτεδήποτε οποιοδήποτε στοιχείο, παροχή, φωτογραφία, προϊόν ή/και πληροφορία που περιλαμβάνεται σε αυτό, καθώς και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του χωρίς καμία προειδοποίηση κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Το ''RAGAZZE E-SHOP'' δηλώνει ότι δεν επιτρέπεται η χρήση του παρόντος site από ανηλίκους χρήστες και ότι οι επισκέπτες/χρήστες των ιστοσελίδων του πρέπει να δηλώνουν ρητά ότι είναι ενήλικοι. Το''RAGAZZE E-SHOP'' είναι αντίθετο και δεν προβαίνει στη συγκέντρωση προσωπικών δεδομένων ανηλίκων, δηλαδή ατόμων που δεν έχουν υπερβεί το 18ο έτος της ηλικίας τους. Σε κάθε περίπτωση, το''RAGAZZE E-SHOP'' δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για ενδεχόμενη επίσκεψη του παρόντος ιστοτόπου και τυχόν χρήση του από ανήλικα άτομα, δεδομένου ότι δεν δύναται να ελέγχει την ταυτότητα των χρηστών/επισκεπτών του.

ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ

Η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου (RAGAZZE E-SHOP) πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς. Οι επισκέπτες/χρήστες υποχρεούνται να μην παρεμποδίζουν τη χρήση του από τρίτα πρόσωπα και να προβαίνουν στη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, την καλή πίστη και τους παρόντες Όρους, όπως εκάστοτε ισχύουν. Αναλαμβάνουν δε την υποχρέωση να μην προβαίνουν σε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη, οι ίδιοι ή με τη βοήθεια τρίτων προσώπων, που μπορούν να προκαλέσουν οποιαδήποτε ζημία, βλάβη ή δυσλειτουργία στον παρόντα δικτυακό τόπο , ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή υπηρεσιών από τo ''RAGAZZE E-SHOP''μέσω αυτού.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Το ''RAGAZZE E-SHOP'' προσπαθεί να συντηρεί και να εξασφαλίζει την διαθεσιμότητα του παρόντος δικτυακού τόπου και του περιεχομένου του. Πέρα όμως από τις προσπάθειες αυτές, η διαθεσιμότητα του παρόντος δικτυακού τόπου εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως ο τεχνικός εξοπλισμός των χρηστών, ο αριθμός των χρηστών που προσπαθούν να συνδεθούν ταυτόχρονα με τον παρόντα δικτυακό τόπο ή με το διαδίκτυο κλπ. Το ''RAGAZZE E-SHOP'' δικαιούται επίσης να συντηρεί τον δικτυακό τόπο, ακόμα και αν αυτό έχει ως αποτέλεσμα την διακοπή της λειτουργίας του.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΠΡΟΙΟΝΤΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το ''RAGAZZE E-SHOP'' δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στον παρόντα δικτυακό τόπο, τόσο όσον αφορά στην ταυτότητα του , όσο και των παρεχόμενων απ' αυτό υπηρεσιών υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, τα οποία δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή διακοπών λειτουργίας του παρόντος δικτυακού τόπου για λόγους ανωτέρας βίας.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η απλή περιήγηση στο ηλεκτρονικό κατάστημα του ''RAGAZZE E-SHOP'' από τον επισκέπτη/χρήστη δεν απαιτεί την χορήγηση στοιχείων και πληροφοριών που συνιστούν προσωπικά δεδομένα. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να προβείτε σε εμπορική συναλλαγή / αγορά προϊόντων, πρέπει να μας γνωστοποιήσετε τα ελάχιστα προς τούτο αναγκαία στοιχεία.
Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται, γίνεται αυστηρά υπό τους όρους του Ν. 2472/1997, όπως εκάστοτε ισχύει, υπό τον όρο ότι έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας, με προσθήκη της ειδικής ένδειξης στο σχετικό εικονίδιο. Το ''RAGAZZE E-SHOP'' κάνει χρήση των προσωπικών στοιχείων των εγγεγραμμένων χρηστών ή /και πελατών του e-shop της αποκλειστικά και μόνο για τους παρακάτω λόγους:
.Εκτέλεση παραγγελιών και παράδοση προϊόντων στη διεύθυνση που θα μας γνωστοποιήσετε εγγράφως
.Έκδοση των νομίμων φορολογικών στοιχείων που αφορούν στην εκτελούμενη συναλλαγή
.Γραπτή ή τηλεφωνική επικοινωνία μαζί σας, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση σας
.Εγγραφή του επισκέπτη/ χρήστη ως μέλους του ηλεκτρονικού καταστήματος του ''RAGAZZE E-SHOP'' .
Η εν λόγω εγγραφή σημαίνει πρόσβαση σε παλαιότερες παραγγελίες, ενημέρωση ως προς προϊόντα που εσείς επιλέγετε ή/και σε τυχόν προσφορές, αλλαγή των προσωπικών στοιχείων ή/και του κωδικού πρόσβασης σας
.Ενημέρωση σχετικά με νέες συλλογές, προσφορές και προϊόντα (αποστολή Newsletter), εάν εσείς το επιθυμείτε και το εγκρίνετε.
Το κατάστημά μας διαβεβαιώνει ότι δεν διακινεί καθ' οιονδήποτε τρόπο, με ή χωρίς αντάλλαγμα προς τρίτους, τα προσωπικά δεδομένα που της γνωστοποιούνται (άρθρο 11 ν. 2472/1997). Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται από το κατάστημα αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτησή σας και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Χρησιμοποιούνται, επίσης, για τη διενέργεια στατιστικών αναλύσεων και συναγωγή αντίστοιχων συμπερασμάτων, χωρίς αναφορά σε στοιχεία που εξατομικεύουν το υποκείμενο της επεξεργασίας.
Οι χρήστες, οι οποίοι έχουν παράσχει προς το ''RAGAZZE E-SHOP'' τα προσωπικά τους στοιχεία έχουν δικαίωμα να ζητούν και να λαμβάνουν από το κατάστημα να τους παράσχει πληροφόρηση ως προς τα ακόλουθα στοιχεία:
α) τα προσωπικά δεδομένα που έχει στην κατοχή του και τους αφορούν, β) το σκοπό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων και τυχόν αποδέκτες αυτών, γ) τη διόρθωση των στοιχείων τους και δ) το δικαίωμα προβολής αντιρρήσεων από πλευράς των χρηστών για τα δεδομένα που τους αφορούν.
Εφόσον το κατάστημα υποχρεωθεί σύμφωνα με το Νόμο ή δικαστική απόφαση, δύναται να παράσχει σε αρμόδια Αρχή κάποια από τα προσωπικά σας στοιχεία. Το ίδιο μπορεί να πράξει και σε έκτακτες περιπτώσεις που διακυβεύεται η προσωπική ασφάλεια χρηστών ή τα παντός είδους δικαιώματα της εταιρίας και μόνο στο μέτρο και στο βαθμό που απαιτείται για την προστασία των εν λόγω δικαιωμάτων.
Μπορείτε να ελέγχετε τα προσωπικά σας δεδομένα πηγαίνοντας στην ενότητα "Ο λογαριασμός μου". Από εκεί μπορείτε να προβείτε σε αλλαγές στα στοιχεία σας. Εάν επιθυμείτε διαγραφή των προσωπικών σας στοιχείων δεν έχετε παρά να εισέλθετε στο λογαριασμό σας και να επιλέξετε την κατάργησή του μέσα από το βασικό μενού επιλογών ή με την αποστολή σχετικού email προς την ηλεκτρονική μας διεύθυνση . Μετά από αυτήν την επιλογή θα σας αποσταλεί επιβεβαιωτικό email στην ηλεκτρονική διεύθυνση που είχατε δηλώσει πριν τη διαγραφή ή/και SMS στο κινητό σας τηλέφωνο.
Το password το οποίο σας χορηγείται, όταν γίνεστε μέλος του ηλεκτρονικού καταστήματος ''RAGAZZE E-SHOP'', αποτελεί την προσωπική ασφάλειά σας. Για να παράσχουμε οποιοδήποτε προσωπικό σας στοιχείο θα πρέπει πρώτα να δοθεί το email χρήστη και το password. Για το λόγο αυτό, τονίζουμε ότι τα στοιχεία αυτά δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να τα γνωστοποιείτε σε τρίτους.
Όλα τα δεδομένα αποθηκεύονται στον υπολογιστή του καταστήματος. Κατά τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι τα δεδομένα δεν είναι προσβάσιμα σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα.
Οι χρήστες αναλαμβάνουν την υποχρέωση να παρέχουν πλήρη, ακριβή, αληθή και ορθά στοιχεία προς το ''RAGAZZE E-SHOP'' και σε περίπτωση αλλαγής τους να τα επικαιροποιούν. Οι χρήστες παραμένουν αποκλειστικά και σε κάθε περίπτωση σε ολόκληρο υπεύθυνοι έναντι του ''RAGAZZE E-SHOP''για όσες πράξεις ή/και αγορές και συναλλαγές διενεργούνται από τον προσωπικό τους κωδικό πρόσβασης και τον προσωπικό λογαριασμό τους. Οι χρήστες αναγνωρίζουν ότι έχουν υποχρέωση να ενημερώνουν άμεσα το ''RAGAZZE E-SHOP'' , εφόσον λάβουν γνώση ότι έγινε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους ή/και έλαβε χώρα οποιαδήποτε παραβίαση ασφαλείας του δικτυακού τόπου. Οι χρήστες υποχρεούνται επίσης να κάνουν προσεκτική και σύμφωνη με τις οδηγίες χρήση του λογαριασμού τους και να εξέρχονται με ασφάλεια από αυτόν κάθε φορά που ολοκληρώνουν οποιαδήποτε συναλλαγή ή απόπειρα συναλλαγής. Οι χρήστες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι το ''RAGAZZE E-SHOP'' δεν επέχει καμία ευθύνη, εφόσον παραλείπουν να συμμορφωθούν στις παραπάνω υποχρεώσεις τους.
Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν συναινεί στην κατά τα ανωτέρω χρήση των προσωπικών του στοιχείων, δεν θα πρέπει να συμπληρώσει τα σχετικά πεδία.GDPR
Οι πληροφορίες που παρέχετε στον διαδικτυακό μας τόπο υπόκεινται σε επεξεργασία σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ενότητα «Πολιτική Απορρήτου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων». Με την παροχή των στοιχείων σας και τη χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου δηλώνετε ότι έχετε λάβει γνώση της πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της εταιρείας μας και παρέχετε την συναίνεσή σας για την επεξεργασία των στοιχείων και πληροφοριών που μας παρέχετε. Περαιτέρω, δηλώνετε ότι όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που μας παρέχετε είναι ακριβή και αληθή.

Τα στοιχεία που αποθηκεύονται έχουν να κάνουν με 2 τομείς:

  • Την δημιουργία και την διατήρηση λογαριασμού πελάτη στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα με σκοπό την ευκολότερη περιαγωγή του χρήστη, την άμεση πραγματοποίηση παραγγελίας και την παρακολούθηση των παραγγελιών του. Τα στοιχεία που αποθηκεύονται χρησιμοποιούνται αυστηρώς για την διενέργεια των παραγγελιών.

Δεδομένα Λογαριασμού Πελάτη
ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Όνομα
Επώνυμο
Ημ. Γέννησης
e-mail
Διεύθυνση (πιθανότητα ύπαρξης περισσοτέρων από μίας)
Παραγγελίες Πελάτη
Ποσά Παραγγελιών
Αγορασμένα Προϊόντα
Τελευταία μηνύματα μεταξύ πελάτη/e-shop
Τελευταίες αποστολές αυτοματοποιημένων μηνυμάτων παραγγελίας
Τελευταίες συνδέσεις πελάτη
Εγκαταλελειμμένα Καλάθια

  • Την αποστολή μηνύματος μέσω της φόρμας επικοινωνίας του RAGAZZE E-SHOP όπου ο πελάτης εισάγει τα στοιχεία του με σκοπό την δυνατότητα απάντησης από μεριάς μας προς το μήνυμα του.

Δεδομένα Φόρμας Επικοινωνίας
ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
e-mail
Κωδικός Αναφοράς Παραγγελίας

Ασφάλεια

Για την προστασία των στοιχείων που διακινούνται μέσω της Ιστοσελίδας χρησιμοποιείται λογισμικό κρυπτογράφησης. Η αποκρυπτογράφηση των στοιχείων σας είναι εξαιρετικά ισχυρή και θεωρείται πρακτικά απαραβίαστη.

COOKIES

Όπως τα περισσότερα sites στο διαδίκτυο, έτσι και στο RAGAZZE E-SHOP χρησιμοποιούμε cookies προκειμένου να αναγνωρίζουμε τον χρήστη και να προσφέρουμε εξατομικευμένες υπηρεσίες. Πιο συγκεκριμένα η σελίδα χρησιμοποιεί τα cookies _ga cookie, _gat_gtag και _gid μέσω της λειτουργίας των Google Analytics για την παρακολούθηση της κινητικότητας του e-shop. Περαιτέρω παράγεται cookie του e-shop το οποίο αποθηκεύει τα στοιχεία απαραίτητα για την ορθή λειτουργία του e-shop. Τα στοιχεία που αποθηκεύονται είναι τα εξής:

Πίνακας Αποθηκεύσιμων Δεδομένων Cookie
ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
date_add Η ημερομηνία και η ώρα δημιουργίας του cookie (σε μορφή ΧΡ.-ΜΗΝ.-ΗΜ.: ΛΕΠΤ.: ΔΕΥΤ.)
id_lang Αναγνωριστικό της επιλεγμένης γλώσσας εμφάνισης του e-shop
id_currency Αναγνωριστικό του επιλεγμένου νομίσματος που χρησιμοποιείται στο e-shop
last_visited_category Αναγνωριστικό της τελευταίας κατηγορίας προϊόντων που έχει επισκεφτεί ο χρήστης
ajax_blockcart_display Ρύθμιση καλαθιού στο αν έχει διευρυνθεί ή σμικρυνθεί
viewed Τα αναγνωριστικά των προϊόντων που εμφανίστηκαν πρόσφατα ως λίστα αντικειμένων που χωρίζονται με κόμματα.
id_wishlist Αναγνωριστικό της λίστας επιθυμιών (wishlist) που εμφανίζεται στον τομέα wishlist
checkedTOS Ρύθμιση που δείχνει αν ο χρήστης έχει αποδεχθεί τους όρους χρήσης ή όχι
id_guest Αναγνωριστικό επισκέπτη για όσους χρήστες δεν έχουν δημιουργήσει λογαριασμό ή δεν είναι συνδεδεμένοι στον λογαριασμό τους
id_connections Αναγνωριστικό σύνδεσης της τρέχουσας συνεδρίας (περιόδου σύνδεσης) του επισκέπτη
id_customer Αναγνωριστικό πελάτη για όσους χρήστες είναι συνδεδεμένοι στον λογαριασμό τους
customer_lastname Το επίθετο του χρήστη
customer_firstname Το όνομα του χρήστη
logged Ρύθμιση που δείχνει αν ο χρήστης είναι συνδεδεμένος
passwd Το MD5 hash του κλειδιού των cookies όπως έχει οριστεί στον κώδικα του e-shop, και ο κρυπτογραφημένος κωδικός που χρησιμοποίησε ο πελάτης για την είσοδο του
email Η διεύθυνση e-mail που χρησιμοποίησε ο πελάτης για να μπει
id_cart Το αναγνωριστικό του καλαθιού που εμφανίζεται στο καλάθι στην τρέχουσα φάση
checksum Το άθροισμα ελέγχου Blowfish που χρησιμοποιείται για να καθορίσει εάν το cookie έχει τροποποιηθεί από τρίτα άτομα. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί αλλοίωση του cookie, ο πελάτης θα αποσυνδεθεί και το cookie θα διαγραφεί αυτόματα.

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Εάν οι επισκέπτες του ''RAGAZZE E-SHOP''χρησιμοποιήσουν τις δυνατότητες επικοινωνίας που τους παρέχει ο δικτυακός αυτός τόπος για να παράσχουν άλλες πληροφορίες εκτός από προσωπικά δεδομένα, όπως για παράδειγμα προτάσεις σχετικά με το δικτυακό τόπο ή ιδέες για διαφημίσεις και προϊόντα καθώς και οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία, οι πληροφορίες, οι προτάσεις και ιδέες αυτές περιέρχονται στην κατοχή του ''RAGAZZE E-SHOP'' με τη συναίνεση του επισκέπτη και μπορούν να χρησιμοποιηθούν/αξιοποιηθούν από το ''RAGAZZE E-SHOP'' με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. αναπαραγωγή, τροποποίηση, κοινοποίηση σε τρίτους κλπ) για εμπορικούς ή μη σκοπούς, ο δε επισκέπτης που παρέχει τις εν λόγω πληροφορίες, προτάσεις και ιδέες παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα από οποιοδήποτε δικαίωμα στις εν λόγω πληροφορίες, προτάσεις και ιδέες που παρείχε οικειοθελώς. Επίσης, παραιτείται από οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης για τη χρήση του ως άνω υλικού από το ''RAGAZZE E-SHOP''.

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΒΛΑΒΗΣ-ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Ο επισκέπτης/χρήστης του παρόντος δικτυακού τόπου είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη νόμιμη χρήση αυτού και υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη πράξη και καταχρηστική συμπεριφορά, καθώς και από την υιοθέτηση παράνομων πρακτικών και πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού.
Ο επισκέπτης/χρήστης απαγορεύεται να αποστέλλει ή εκπέμπει μέσω του ''RAGAZZE E-SHOP'' παράνομο υλικό. Ως τέτοιο θεωρείται το υλικό εκείνο που παραβιάζει δικαιώματα τρίτων (ενδεικτικά αναφέρονται δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και δικαιώματα απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων) ή/και είναι ψευδές, ανακριβές, απειλητικό, υβριστικό, προσβλητικό, χυδαίο, βίαιο, δυσφημιστικό ή προτρέπει σε ποινικά κολάσιμες πράξεις. Απαγορεύεται επίσης στους επισκέπτες/χρήστες η με οποιοδήποτε τρόπο πρόκληση βλάβης σε ανήλικα άτομα, η παραχάραξη ή άλλη αλλοίωση των αναγνωριστικών των χρηστών/μελών που έχει ως σκοπό την παραπλάνηση σχετικά με την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω του ''RAGAZZE E-SHOP''. Απαγορεύεται απολύτως η ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή ή χρήση οποιουδήποτε άλλου μέσου για την εγκατάσταση οιασδήποτε αυτόκλητης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου σχετικού με την προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών ή τρίτων δικτυακών τόπων, την αποστολή ανεπιθύμητων και μη προσκαλουμένων από τον λήπτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων, η παρενόχληση τρίτων και οποιαδήποτε άλλη προώθηση περιεχομένου. Οι επισκέπτες/χρήστες συμφωνούν ότι δεσμεύονται να μην θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του παρόντος δικτυακού τόπου και να μην εμποδίσουν οποιονδήποτε χρήστη να έχει πρόσβαση στον παρόντα δικτυακό τόπο. Η χρήση του δικτυακού τόπου για παράνομους σκοπούς συνεπάγεται αστικές και ποινικές κυρώσεις. Ο επισκέπτης/χρήστης συμφωνεί και αποδέχεται ότι το ''RAGAZZE E-SHOP'' δεν φέρει καμία ευθύνη για υλικό, το οποίο προέρχεται από τρίτους και φιλοξενείται στον παρόντα δικτυακό τόπο ενώ σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι το ''RAGAZZE E-SHOP'' ενστερνίζεται, αποδέχεται ή εγκρίνει τέτοιου είδους περιεχόμενο.
Ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του ''RAGAZZE E-SHOP''μπορεί να εκτεθεί σε περιεχόμενο προσβλητικό, ανήθικο ή παράνομο.
Σε περίπτωση που το ''RAGAZZE E-SHOP'' ειδοποιηθεί ή λάβει γνώση ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο προκαλεί ηθική βλάβη ή άλλη υλική ζημία σε τρίτο πρόσωπο, διατηρεί το δικαίωμα να προβεί άμεσα στη διαγραφή του περιεχομένου αυτού και ταυτόχρονα να διακόψει τη λειτουργία του λογαριασμού του χρήστη/μέλους, ο οποίος παραβιάζει τους παρόντες όρους. Το ''RAGAZZE E-SHOP'' δηλώνει ότι θα συνεργαστεί με κάθε αρμόδια αστυνομική ή δικαστική Αρχή, προς το σκοπό της αποκάλυψης της ταυτότητας οποιουδήποτε χρήστη δημοσιεύει, αναδημοσιεύει ή μεταδίδει παρόμοιο προσβλητικό υλικό ή πληροφορίες.
Οι επισκέπτες/χρήστες δεσμεύονται ότι τα στοιχεία, τα οποία υποβάλλουν στο ''RAGAZZE E-SHOP'' είναι πλήρη, ορθά και ακριβή, ότι συμμορφώνονται με τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και ειδικά με τις διατάξεις της τηλεπικοινωνιακής νομοθεσίας, ότι απέχουν από κάθε παράνομη και αντίθετη προς τα χρηστά ήθη χρήση του ''RAGAZZE E-SHOP'' και ότι δεν παραβιάζουν οιασδήποτε φύσεως δικαιώματα τρίτων και, ιδιαίτερα, το προσωπικό απόρρητο.
Σε περίπτωση που κάποιος επισκέπτης/χρήστης προκαλέσει τεχνική βλάβη στο δικτυακό τόπο ή στα συστήματα που μεταδίδουν το δικτυακό τόπο στους επισκέπτες/χρήστες, ευθύνεται για κάθε ζημία που προκύπτει από την εν λόγω βλάβη και αναλαμβάνει οιαδήποτε δαπάνη για την αποκατάσταση της βλάβης.
Επίσης, ο επισκέπτης/χρήστης του ''RAGAZZE E-SHOP'' κατανοεί και αποδέχεται ότι διατηρεί την αποκλειστική ευθύνη να αποζημιώσει το ''RAGAZZE E-SHOP'' και τους συνεργάτες του για οποιαδήποτε νομική διένεξη προκύψει μεταξύ αυτού και τρίτων φορέων λόγω του περιεχομένου που αυτός διαθέσει για ανάρτηση, δημοσίευση ή άλλη μεταφορά μέσω των υπηρεσιών του ''RAGAZZE E-SHOP'', καθώς και σε περίπτωση ανακριβούς καταχώρισης στοιχείων κατά την εγγραφή του ή την ενημέρωση των στοιχείων του και γενικότερα σε περίπτωση οποιασδήποτε παραβίασης των παρόντων όρων χρήσης.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΗ

Ο επισκέπτης/χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι το ''RAGAZZE E-SHOP'' διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα, χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση, να διακόψει τη χρήση του/των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του ή/και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου του στους επισκέπτες/χρήστες που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης. Το ''RAGAZZE E-SHOP'' δεν φέρει ουδεμία υποχρέωση απέναντι στον επισκέπτη/χρήστη για την ως άνω διακοπή ή για οποιαδήποτε απαίτηση που σχετίζεται ή συνδέεται με την ως άνω διακοπή.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Οι χρήστες/επισκέπτες που δεν εμπιστεύονται το κατάστημα Ragazze store και το ''RAGAZZE E-SHOP'' καλούνται να μην επισκέπτονται ούτε να κάνουν χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου ή των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού. Επιπλέον, οι χρήστες/επισκέπτες του ''RAGAZZE E-SHOP'' καλούνται να χρησιμοποιούν λογισμικό προστασίας από ηλεκτρονικούς ιούς, Trojan horses, time bombs, ή άλλα επιβλαβή προγράμματα, λογισμικά και στοιχεία. Οι φωτογραφίες των προϊόντων είναι ενδεικτικές και δε μπορούν να αποτελέσουν βάση για οποιαδήποτε αξίωση κατά της εταιρίας. Σε περίπτωση που ο χρήστης του δικτυακού τόπου δίδει σε κάποιο εξωτερικό χαρακτηριστικό ή σε ορισμένο γνώρισμα ή σε ορισμένη ιδιότητα ιδιαίτερη σημασία, πριν την οποιαδήποτε συναλλαγή ή/και πρέπει για λόγους υγείας και ασφάλειας να διαθέτει ή να μη διαθέτει το προϊόν συγκεκριμένα γνωρίσματα (π.χ. ειδικές αλλεργίες, δερματικές ασθένειες κ.α.), οφείλει και αναλαμβάνει την υποχρέωση να ζητήσει ρητές διευκρινίσεις και περαιτέρω πληροφορίες μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου , προκειμένου να διευκρινίσει με τρόπο θετικό και πέραν πάσης αμφιβολίας τη σύνθεση ή/και τις ιδιότητες συγκεκριμένου προϊόντος.
Η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου και η λήψη πληροφοριών γίνεται με δική σας αποκλειστικά ευθύνη και κίνδυνο. Tο κατάστημα δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη, ειδικότερα σε αρχεία δεδομένων, σε μηχανήματα ή λογισμικό του χρήστη, που προκύπτει από μία τέτοια ενέργεια και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά, άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική, αρνητικό διαφέρον, διαφυγόν κέρδος, χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη ή για οποιεσδήποτε άλλες ζημιές τυχόν προκύψουν με οποιονδήποτε τρόπο, από λάθη, αδυναμίες, παραλείψεις ή απώλεια δεδομένων κατά τη μετάδοση ή τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και ευθύνη (π.χ. ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά ζημία που οφείλεται σε παράνομες πράξεις τρίτων, όπως αποκρυπτογράφηση κωδικών και δεδομένων, διάδοση υιών (viruses) κατά τη διάρκεια χρήσης του δικτυακού τόπου ή αναπαραγωγής (download) στοιχείων του περιεχομένου του, υποκλοπές, προβλήματα που ενδέχεται να παρουσιασθούν κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών (π.χ. απώλεια δεδομένων κλπ) κλπ). Ουδεμία ευθύνη υπάρχει ακόμα και στην περίπτωση που συντρέχει υπαιτιότητα ή συνυπαιτιότητα που απορρέει από ή σχετίζεται με την ορθή και προσήκουσα χρήση ή σωστή λειτουργία και διαβίβαση των πληροφοριών που διατίθενται από το κατάστημα ή/και τυχόν προστηθέντες της.
Η εκτέλεση της παραγγελίας εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα του κάθε προϊόντος κατά τον πραγματικό χρόνο που γίνεται η επεξεργασία της από το κατάστημα. Ως εκ τούτου, δε μπορεί να παρασχεθεί καμία εγγύηση για τη διαθεσιμότητα σε προγενέστερο χρόνο (π.χ. κατά τη δόση της παραγγελίας). Σε περίπτωση που η διαθεσιμότητα ή ο χρόνος παράδοσης διαφέρει από τον αναγραφόμενο στη σελίδα του προϊόντος, η εταιρεία θα σας ενημερώνει σε εύλογο χρόνο.
Το ''RAGAZZE E-SHOP''επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας.
Το ''RAGAZZE E-SHOP'' καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα του περιεχομένου του. Παρ' όλα αυτά, οι χρήστες αποδέχονται ότι το ''RAGAZZE E-SHOP'' δικαιούται να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα του με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες, δεδομένου ότι η διαθεσιμότητα μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των χρηστών, από άλλα δίκτυα επικοινωνιών, από το μεγάλο αριθμό ατόμων που προσπαθούν να κάνουν χρήση του ''RAGAZZE E-SHOP'' ταυτόχρονα ή από άλλες αιτίες. Ως εκ τούτου, το ''RAGAZZE E-SHOP'' δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε είδους ζημία (θετική, αποθετική, εξ αμελείας, ενδοσυμβατική ή άλλη) προερχόμενη από την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών σ' αυτό, την παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτού, την καθυστέρηση, μη παράδοση, διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών του ή απώλειας του περιεχομένου τους, την ύπαρξη κάθε είδους λαθών. Σε κάθε περίπτωση το ''RAGAZZE E-SHOP'' διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να διακόψει προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία ολόκληρου ή τμήματός του για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε λόγο.
Το ''RAGAZZE E-SHOP'' δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται αδιάλειπτα, χωρίς την εμφιλοχώρηση σφαλμάτων, ότι ο δικτυακός αυτός τόπος θα είναι ασφαλής, ότι τα σφάλματα θα διορθώνονται σε αυτόν τον δικτυακό τόπο ή ότι ο server που καθιστά διαθέσιμο το ''RAGAZZE E-SHOP'' δεν έχει ιούς ή άλλα επιζήμια στοιχεία. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση δεν βαρύνουν το ''RAGAZZE E-SHOP''.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι παρόντες όροι χρήσης και η εν γένει χρήση του δικτυακού τόπου ''RAGAZZE E-SHOP'' διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, καθώς από τις ισχύουσες σε αυτό νομοθετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις σχετικές Διεθνείς Συνθήκες. Αρμόδια για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς ήθελε προκύψει από τη χρήση του δικτυακού τόπου ''RAGAZZE E-SHOP'' ή σχετικά με την ερμηνεία ή εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης ή εξ αφορμής αυτών είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

COOKIES

Το ''RAGAZZE E-SHOP'' μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του χρήστη και τη διευκόλυνση της λειτουργίας της ιστοσελίδας. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο κάθε χρήστη ώστε να μπορεί να αναγνωρίζεται σε μελλοντικές επισκέψεις στον ισότοπο. Επίσης βοηθούν στο να μπορεί ο ιστότοπος να αναγνωρίζει και να καταγράφει τις προτιμήσεις σας, ώστε να διασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή αγοραστική εμπειρία αλλά και η αποστολή διαφημίσεων και προσφορών που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.
Επίσης, ο δικτυακός τόπος ''RAGAZZE E-SHOP'' χρησιμοποιεί τεχνικές remarketing για την προβολή των διαφημίσεών του on-line.
Τα cookies δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του χρήστη και χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, για λόγους marketing καθώς και για στατιστικούς λόγους, έτσι ώστε να καθορίζονται οι περιοχές, στις οποίες οι υπηρεσίες του ''RAGAZZE E-SHOP'' είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή του, ώστε να μην λαμβάνει cookies, είτε συνολικά είτε κατά περίπτωση. Στην περίπτωση αυτή, ο χρήστης δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Σε περίπτωση που κάποιος από τους παρόντες όρους ήθελε κριθεί άκυρος ή ακυρώσιμος, η ακυρότητα ή ακυρωσία αυτή δεν θα επηρεάσει την ισχύ των λοιπών όρων ή/και της όλης σύμβασης, οι δε συμβαλλόμενοι υποχρεούνται να καλύψουν το κενό που ενδέχεται να προκύψει από ακυρότητα όρου, ερμηνευτικά ή με συμπλήρωση των παρόντων όρων, κατά τρόπο που να εκπληρώνεται ο οικονομικός σκοπός της σύμβασης πώλησης.
Η μη ενάσκηση από το ''RAGAZZE E-SHOP'' των εκ των παρόντων όρων δικαιωμάτων του δεν συνεπάγεται παραίτησή του από τα δικαιώματά του αυτά.
Το ''RAGAZZE E-SHOP'' δεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων όρων οφειλόμενη σε λόγους ανωτέρας βίας.
Η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου από κάθε χρήστη γίνεται με δική του αποκλειστικά ευθύνη. Το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου δεν αποτελεί και δεν δύναται σε καμία περίπτωση να ερμηνευθεί ως παροχή συμβουλής, παραίνεσης ή ακόμη ως άμεση ή έμμεση προτροπή των επισκεπτών/χρηστών να προβούν σε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη.
Η αξιολόγηση και κατανόηση του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου εναπόκειται στην κρίση του κάθε χρήστη, ο οποίος αναλαμβάνει και την ευθύνη για τη χρήση οποιουδήποτε τμήματός του.
Σε περίπτωση μη αποδοχής του συνόλου των όρων χρήσης που αναφέρονται στο παρόν και εν γένει των όρων του παρόντος δικτυακού τόπου, οι επισκέπτες/χρήστες καλούνται να απέχουν από τη χρήση του ''RAGAZZE E-SHOP''.
Για κάθε διευκρίνηση σχετική με το ''RAGAZZE E-SHOP'' οι χρήστες μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2155206583, Δευτέρα έως Παρασκευή μεταξύ 09:30 και 14:00, ή να επικοινωνούν με το ''RAGAZZE E-SHOP'' στην ηλεκτρονική του διεύθυνση καθώς και στην ταχυδρομική διεύθυνση: οδός Ηούς Αρ. 40-42, ΤΚ 11853, Αθήνα, Ελλάδα.

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ

Παράδοση / Έξοδα αποστολής / Κυριότητα / Κίνδυνος


Τα προϊόντα μπορούν να σας αποσταλούν οπουδήποτε εντός της Ελληνικής Επικράτειας και ειδικότερα στον τόπο που μας έχετε υποδείξει στη Φόρμα Παραγγελίας με υπηρεσία ταχυμεταφορών (courier). Αποστολές θα πραγματοποιούνται καθημερινά, εκτός Σ Κυριακής και αργιών.
Η χρέωση για κάθε παραγγελία είναι 3,00€. Αν το δέμα αποσταλεί με αντικαταβολή, η χρέωση είναι 2,00€ . Για αγορές άνω των 50,00€ δεν υπάρχουν έξοδα αποστολής. Σε όλες τις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.


Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται κατά προσέγγιση στις 3 με 5 εργάσιμες ημέρες, ανάλογα με τον τόπο προορισμού.

Η κυριότητα στο προϊόν μεταβιβάζεται μετά την πλήρη εξόφληση ενώ ο κίνδυνος μετατίθεται κατά την παράδοση. Τα εμπορεύματα ταξιδεύουν για λογαριασμό του πελάτη.